Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm một nửa yêu thuong

Minh la người tram tình song tình cam va noi tam. Biet quan tâm va thong cam va nhin mọi viec bạng chieu huong tich cuc . Noi chung minh de gan

Song tình cam hieu va chan trong nhau trong mọi linh vuc

Chuyển lên trên