Em ca tình, yêu cai dep va thích sự hoan hao

Hien tai tôi đang theo duoi nganh kinh doanh bat dong san. Tinh cach tôi đời luc hay nghiem khac nhung rat rong luong. Biet lang nghe va tiep nhan nhung cai dung. Lam viec luon co ke hoach va luon dat muc tieu cho bạn than de phan dau. Cam on cac bạn da doc het thong tin ve tôi!

Can SN 1985, song va lam viec tai Tp.HCM, nghe nghiep on dinh. Biet quan tâm va yêu thuong gia dinh. Biet chiu chuong va chia sẻ voi người yêu la mot dieu khong the thieu. Vui tình va lãng mạn mot chut. Cao tren 1m7 va khong qua gay. Biet choi the thao la mot diem tot. Biet lang nghe, khong hay noi cau. Dac biết la phai biết yêu thuong phu nu!

Chuyển lên trên