Tìm bạn đời

Tôi đang mo phong bạn ve ——- tai gia dinh.La mot người luon hoc hoi de hoan thien bạn than.Co tình kien tri.Mong muon co gia dinh va cham lo cho gia dinh nho cua minh.Rat thích choi voi tre con.

Ban gái co ngoai hinh trung binh,co sực khoe,nhan hau,thích cong viec noi tro,sinh nam 1994 hoac 1995

Chuyển lên trên