Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

chân thành,song tình cam

la người song tình cam,co mo uoc va phan dau trong cuoc song, chan thật ,song lac quan,thích dieu thien, huong dieu tot

song tình cam, biết chia se,cam thong, biết cham lo cho gia dinh, yêu thuong va quan tâm bạn than va gia dinh.

Chuyển lên trên