Ket bạn

Song co trach nhiem, tu lap, chan hoa tình cam.

Trung thuc, co trach nhiem voi gia dinh, doc lap ve tai chinh, yêu tre con. Mong kết bạn voi người tu 45-50 tuoi, đang single. Cac anh da co gia dinh va cac bạn tre tuoi hôn xin dung nhan tin. Xin cam on.

Chuyển lên trên