Chan that, ko thích lua đời. Va biết lang nge chua se

Tôi la mot ng giản dị. Hoa dong vui vẻ. Tuy hoi xau nhung co lòng bao dung va chân thành va thuy chung.

Can 1 người hieu va chia sẻ cam thong. Biet quy trong tình cam. Ko ngái xau ma xa cach. Mong tìm dc người hiu minh va cam thong voi minh. Chan thanh va nghiem tuc. Va sẻ đi đến hôn nhân

Chuyển lên trên