Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

KB

Cong viec on dinh, chân thành, chung thuy, ton trong, chia se.

Nguoi dan ong Nghiem tuc co y dinh tìm hieu va tien tôi hôn nhân, chân thành, chung thuy, yêu thuong, ton trong, biết chia se, thong cam, tâm ly, biết quan tâm va co trach nhiem cham lo gia dinh. Co cong viec va kinh te on dinh.

Chuyển lên trên