tìm người kiet hop chung song

Minh la thanh minh thích ngoai kinh doanh khong co gi nua vi gia dinh khong dieu kien nen khong nghe nghiep muon co tình cam chân thành thuy chung de lap gia dinh roi minh duoc quan tâm chăm sóc gia dinh song hanh phuc am ben nhau

Khong can giau co chi can chung thuy thật lòng va chăm sóc yêu thuong nhau an noi lich sự cam thong hieu nhau

Chuyển lên trên