Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người tri ky

-Vui ve than thien. Khong ngái kho khan. Sieng nang cham chi, dam me trong linh vuc thiet ke Cong trinh xay dung. Luon quyet tâm theo duoi muc tieu tôi cung.

– Tre trung, co trinh do va nghe nghiep on dinh. Xinh xan, chung thuy, cham chi khong ngái kho.

Chuyển lên trên