Dan di.tinh thang than

Chi muon tìm mot người vk chung thuy va biết lang nghe va chia se.giau ngheo thi cùng la so Phan do con người lam ra

Hieu minh va biết hoa dong voi mọi người thật tha va song hieu hau

Chuyển lên trên