Biết rằng người ấy không yêu bạn, nhưng bạn vẫn yê…

Biết rằng người ấy không yêu bạn, nhưng bạn vẫn yêu người ấy, đó là tình yêu cô đơn nhất. Biết rằng người ấy yêu bạn, nhưng bạn không thể nào yêu người ấy, đó là tình yêu nặng nề nhất. Không thể xác định người ấy có yêu bạn không, nhưng bạn vẫn hết […]

Chuyển lên trên