Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người de kết hôn

La can bo cong chuc nha nuoc, co cong viec on dinh, biết tien thu trong cong viec; la người hien lanh, chan hoa, song tình cam voi mọi nguoi, biết nghi den người khac, biết chia se, lang nghe. Hoc duoc nhieu dieu trong cuoc song biết tran trong nhung gi đang co va đi len tu thật bai, kho khan mọi gat hai thanh cong

de kết hôn, xay dung hanh phuc gia dinh, chan thật hien lanh, cong viec on dinh.

Chuyển lên trên