Mot người binh thuong nen muon tìm mot người cùng binh thuong

La mot người co tình cach hien lanh, ít nói, yêu sự thuy chung

La mot người phu nữ biết cham lo gia dinh, chung thuy, song don gian, biết hieu va thong cam.

Chuyển lên trên