Mong cho hanh phuc!

Mong gap người phu hop (kg chin sau tâm khong bay kg hay mot sau) va co tình yêu thật lòng tu ca 2 de co mai am va hp thật sự!

Nguoi dan ong lon tuoi hôn, chân thành, nghiem tuc, co y chi, biết quan tâm va co trach nhiem voi gia dinh: khongchin, sautam, kgbay, kghai, motsau

Chuyển lên trên