Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm em noi dau

Tôi luon lòng dong đi tìm nua con lai nhung da lau lam roi cam giac yêu thuong hinh nhu khong con hien huu trong tâm tri tôi nua roi. Mong ai do cùng đang can manh ghep giong tôi

Can biết yêu thuong, lang nghe, dong cam va chung chac

Chuyển lên trên