Tìm hieu hieu va thong cam cho wa khu

Mjk da xo 1 đời vk va 1 dua con.ct 3nam roi.jo cam thay can 1 người phu nữ hieu va thong cam.den ben mjk

1 người phu bit cham lo ja dinh.y thuong gia dinh.tinh cach hien lanh am ap.dung hoa vs mn.va song noi tam. —1703400

Chuyển lên trên