Anh tình cam ,tiem em chân thành

Tôi la người , thích chia sẻ , biết lang nghe va thong cam, ich noi , nhung hieu ly le , co phan nong tình , nhung de nguoi, rat ngot nhung hoi lua va sen trong tình cam , nen van con doc than , que tôi o tra vinh, hien tai đang song lam viec tai sai gon, thuoc quan 6

tiem người can tôi

Chuyển lên trên