Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm nua yêu thuong

song noi tam,thích tre em, niem vui la chăm sóc gia dinh va nhung người than cua minh, co nghi luc luon vuot qua mọi kho khan trong cuoc song. ton trong lòng chung thuy trong tình yêu, tình cach nhe nhang, an ca. Biet cach ung sự trong cuoc song. Ko mot 6 bon nam tâm bay nam ba 7 Nam.

chung thuy, biết gia tri cua cuoc song gia dinh. quan tam, lang nghe, chia xe,giau tình cam. hoa dong trong mọi hoan canh, chăm sóc cho gia dinh va nhung người than. biết vuot qua kho khan- khong nan chi. co tri vuon len trong cuoc song.co trinh do hoc van ,thu nhap on dinh.

Chuyển lên trên