Tìm vo

Ngoai hinh lao Hac, nha o Tphcm, nghe nghiep on dinh, doc lap tai chinh. Loi song giản dị, sựy nghi tich cuc, lanh manh, lac quan, ko phu thuoc. Cac con tôi da truong thanh dong vien tôi tìm bạn de yêu thuong chăm sóc tuoi xe chieu.

Phu nữ tu 35 – 50 tuoi, co kien thuc. Biet yêu thuong chong con, luon huong ve gdinh, tâm dau y hop, du duyen sẻ tien tôi hôn nhân. Cam on bạn da doc ho so!

Chuyển lên trên