Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Minh chân thành ,rat thang tình va de hoa dong

Tôi la mot ng con gái song nghieng ve tc.Tôi song chân thành , ngay thang rat truc tình.bt quan tâm chia sẻ tc voi mn k thích gia đời ,k thích nhung ng doc tai va get nhung ng noi nang xao miengc.

Tìm ng hợp với mjnh thi mjnh nghi chac k co,nhung chi can hai ng co mot chu Duyen no thi sẻ gan kết hai ng xa la voi nhau. ai hoan hao, chi can gap nhau ca hai cam thay rung dong thi sẻ den voi nhau. mot chut gi do goi la tìm ng mjnh thuong ntn.Thi mjnh chi can ng do song co lap truong,hien ,chiu kho,va co cv on dinh la dc.ca hai sẻ cùng tien va buoc xa hôn neu hai ng co chung sựy nghi c

Chuyển lên trên