Chan thanh voi nhau duoc khong em

Nguoi thang thang, chân thành. Phan dau het minh vi tương lai, vi gia dinh. Tôi tin sự chân thành, cùng voi sựy nghi chinh chan, lac quan cua tôi sẻ dam bao cho gia dinh cua tôi duoc vui vẻ, hanh phuc nhat

Em chi can chân thành, cùng anh phan dau vi tương lai chung minh. Moi chuyen con lai de anh lo nhe em.

Chuyển lên trên