Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

chan tình

Lac quan, tich cuc, hay cuoic song huong thien hay nghi cho người khac. La mot người song noi tam, da sau da camc nhung thực tế, khong thích người thuc dung. Gia dinh la nen tang vung chac tao nen hanh phuc !

Tot tình, co dao duc, loi song giản dị, chân thành voi mọi nguoi. Biet lo lang quan tâm chăm sóc gia dinh va co y chi phan dau lo tương laic

Chuyển lên trên