Mot chut nho em dayc Mot chut yêu thoi, ma nho mọi som maic

Trong tre hôn so voi tuoi kha nhieu. Thich sự an tình. Thich cac mon an via he, binh dan. Biet lang nghe. Khong kheo an noi nhung chân thành. Da tung do vo trong hôn nhân nen rat coi trong cuoc song gia dinh. Hien đang song mot minh.

ít nói, nhe nhang, tình cam. Biet nau nuong, chăm sóc gia dinh.

Chuyển lên trên