Chi can hop y. Ngoai hinh va gia canh khong la van de.

Minh la mot người song kha noi tam. Nhung biết chia se, cam thong van de cua người khac. Lau lau co tình cach lap di, khac thuong mot it, chân thành nhung thang tình.

Hien lanh, nang dong, vui vẻ, noi nhieu. Biet thong cam, chân thành, nghiem tuc.

Chuyển lên trên