Xin chao ^_^

Chan thanh, thang than, huong thien, ghet sự đời tra

Co sự tuong dong ve nhan thuc, loi song, coi trong đời song gia dinh.

Chuyển lên trên