Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm mot người truong thanh biết yêu thuong va tran trong gia dinh

Mot co gái khong dieu da nhung “nhieu mau”, khong noi bat nhung sau sac va chin chan, tot nghiep dai hoc, cv on dinh. La người tình cam, uy tin, nghiem tuc trong cac mọi quan he.

Mot người dan ong co bạn linh, vui vẻ va chung thuy, thuc sự mong muon xay dung gia dinh. Nhung bạn co muc dich khac vui lòng dung lien lac. Minh cùng khong phai người co quan diem yêu nhanh yêu thoang, instant love nen bạn nao nhu vay thi vui lòng khong lam phien nhau.

Chuyển lên trên