Thanh pho be the thoi ma tìm hoai chang thay chut am ap chut yêu thuong rieng minh

Khong hut thuoc. Khong co bac. Uong ruou bia co chung muc. Biet lam viec nha. Lam cong trinh nen thoi gian ranh khong co dinh.

Biet cam thong chia se. Co y dinh kết hôn. Lam viec o khu vuc tu Vinh xuong Cua Lo.

Chuyển lên trên