Co duyen chac chan sẻ gap

Doi vs tôi chuyen tình cam yêu thoi la chua du . Phai co ca sự thau hieu va ton trong , hieu ve đời phuong, hieu ve gia dinh, hieu ca tình cach . Con sự ton trong ke ca khi da den vs nhau van nen de cho người kia 1 sự thoai mai nhat dinh .

Chan thanh va co sựy nghi chin chan trong mọi viec

Chuyển lên trên