Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người de yêu thuong. Lo lang. Bao ve

Co cong viec on dinh. Biet quan tâm chăm sóc người khac. Khong ruu che. Co bac. Lo de. Gai gu. Ko co da, lac ke, va ko thích bi lua đời

Can bạn đời ko quan trong ngoai hinh, khong quan trong gia the, ko quan trong nghe nghiep. Chi can tin cach. Nhan pham tot. Biet yêu thuong va dc yêu thuong. Biet cho đi va nhan lai. Co the hôn 1,2 tuoi

Chuyển lên trên