Tìm người yêu lâu dài

Thang than va tình cam biết cam Thong va san se!!!

Thuong yêu va chung thuy, biết lang nghe, chia sẻ cay đang ngot Bui trong cuoc song cùng nhau. Den voi nhau bạng trai tìm thi hay song voi nhau bạng ca trai tim!

Chuyển lên trên