Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm tri ky

La người song noi tam, sựy nghi nhieu, nhay cam, than trong trong sựy nghi va quyet dinh. Thau hieu, tình te. Than thien, hoa dong. Luong thien.

Nguoi biết thau hieu, sau sac, tình te, bạn linh. Khong voi vang phan xet, binh tâm sựy xet mọi khia canh. Quan tâm va ton trong đời phuong. Cung so thích doc sach, nghiem tuc chia sẻ trong cuoc song

Chuyển lên trên