“Cuộc sống không nhất thiết chuyện gì cũng phải ph…

“Cuộc sống không nhất thiết chuyện gì cũng phải phân rõ trắng đen…. – Có câu “nước quá trong thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn.” – Tranh chấp với người nhà, giành được rồi thì tình thân cũng mất đi – Tính toán với người yêu, rõ ràng rồi […]

Chuyển lên trên