Ngày bé tôi thường xuyên phải …

Ngày bé tôi thường xuyên phải nghe bố mẹ so sánh mình với: ‘’Con người ta’’ Đi học tôi lại thường xuyên nghe giáo viên chủ nhiệm so sánh lớp mình với: ‘’Lớp người ta’’ hoặc ‘’ Học trò người ta’’. Đi làm tôi lại thường xuyên nghe sự so sánh mình với: ‘’ Nhân […]

Chuyển lên trên